ការចុះឈ្មោះស៊ីមកាត

សំគាល់៖ លោកអ្នក​អាច​ស្វែង​រក​លេខ​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោកអ្នក​នៅ​លើ​បន្ទះ​ស៊ីមកាត​។ មិន​តំរូវ​ឲ្យ​វាយ​បញ្ចូល​លេខ​កូដ​ប្រទេស (+855) ប៉ុន្តែ​តំរូវ​ឲ្យ​វាយ​បញ្ចូល​លេខ 0 នៅ​មុខ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​។ មើល​ឧទាហរណ៍